Alt indhold og materiale på CPH-Gaming.dk er beskyttet af loven om ophavsret. 
Copyright af billedmateriale- og tekst tilhører CPH-Gaming.dk
Alle rettigheder på siden tilfalder CPH-Gaming.dk

§1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

§ 3. Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Et brud på ovenstående paragraffer vil resultere i erstatning og godtgørelse efter § 83, der blandt andet siger, at den person som bevidst eller ubevidst overtræder for eksempel § 3 (ovenstående citat) skal betale ”et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført”.