Build Wars regler - [Danish]

 

Generelle regler

1. Al brug af tredjepartsprogrammer, scripts og lign. vil resultere i permanent udelukkelse.

2. Griefing, chikane og generelt irriterende adfærd vil ikke blive tolereret.

3. Al form for reklame for andre communities, inkluderer navne referencer, tillades ikke.

4. Det er ikke tilladt at manipulere med sin rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv.

5. Glitches, exploits og bugs skal rapporteres til Manifest og må ikke udnyttes.

6. Det er ikke tilladt, at afsløre en admin i hideme eller lignende.

 

Voice- og chatregler

1. Overdreven brug af mikrofonen, samt chat- og mic spamming er ikke tilladt.

2. Voice-changers og soundboards er ikke tilladt medmindre du har fået lov af en admin.

3. Al kommunikation i skal foregå enten på dansk eller engelsk.

4. Alle former for racisme og diskrimination tolereres på ingen måde.

5. Snak ordentligt til de andre spillere og behandl andre ordentligt.

6. Lyt til Admins de er der for at hjælpe. Bryder de selv reglerne, så tag fat i en Head-Admin.

7. Er du uenig i en admins beslutning, så henvend dig til en Head-Admin og/eller Manager.

8. Falske rapporter samt spam af call-admin funktionen resultere i permanent udelukkelse.

9. Deling af andres personlige oplysninger vil resultere i permanent udelukkelse. (Oplever du dette så kontakt en Head-admin hurtigst muligt)

10. Alle former for team raffling er ikke tilladt. - Team raffling er når man går sammen mod en eller flere personer og deler de vundene gevisnter efterfølgende

 

Generelle Build Wars regler

1. Man må ikke sætte sig selv og andre fast med props eller spærre sig selv og andre inde.

2. De grønne områder må hverken bygges i, blokeres eller bygges inde.

3. Det er ikke tilladt at spawne random props.

4. Prop-surfing og prop-hopping er ikke tilladt.

5. Man må ikke bygge en væg langs muren eller blokere midten af på lignende måder.

6. Der må ikke sættes props i eller omkring andres baser medmindre basens ejer har givet lov.

7. Hvis du ikke kan gå hen til en bases indgang, så er det tilladt at bygge en vej op til den.

8. Basens ejer kan bede dig om at gå ud af basen, medmindre du er på modstanderholdet. 

9. Du må ikke rykke eller fjerne props hvis din base er overtaget, eller andre er på vej ind. 

10. Hvis din base er overtaget, så er det ikke tilladt at slette den, rejoine, eller skifte team.

11. Admins må ikke slette eller rykke spilleres props hvis basen ikke er i strid med reglerne.

12. Brug jeres sunde fornuft til, at følge og forstå reglerne ordenligt.

 

Base relaterede regler

1. En base skal mindst have én indgang og udgang, dette gælder også mens basen opbygges.

2. Du må gerne lave trap baser, men minimum én af indgangene må ikke have nogle traps.

3. Såfremt din base indeholder surf ramper, så må rampen maks være roteret 75 grader.

4. Anvender basen vand, så skal man kunne komme ind uden helt at dø af at drukne.


Brud på ovenstående regler vil medføre en sanktion i form af mute/gag/slay/kick/ban.

Såfremt du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen
forkert. I så fald kan du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på discord, dernæst
vil en administrator revurdere sagen.


 

 

Build Wars rules - [English]

 

General rules

1. All usage of third party programs, scripts or similar will result in a permanent ban.

2. Griefing, harassment or generally annoying behavior will not be tolerated.

3. All sorts of promotion for other communities, including referencing names, aren’t allowed.

4. Manipulation of your own rank is prohibited, this includes killing yourself.

5. Glitches, exploits and bugs should be reported to Manifest. Abusing them aren’t allowed.

 

Voice- and chat rules

1. Excessive use of the chat and microphone along with actual spamming is prohibited.

2. Use of voice-changer or soundboards aren’t allowed unless admins have given permission.

3. Any type of communication shall be communicated in either Danish or English.

4. All sorts of racism and discrimination will in no way be tolerated.

5. When interacting with other players, be nice and speak in a proper fashion.

6. Listen to the admins, they want to help. If they break the rules, then contact a Head-Admin.

7. If you disagree in an Admin’s verdict then direct yourself to a Head-Admin or Manager.

8. False reports and spamming of the call-admin function will result in a permanent ban.

9. Sharing of others personal information will result in a permanent ban. (If you experience this then contact a Head-Admin)

 

General Build Wars rules

1. Building walls around other players, as well as stucking yourself or others is prohibited.

2. You aren’t allowed to block, nor build within or around the green tile areas.

3. Spawning random props isn’t allowed.

4. Prop-surfing and prop-hopping is prohibited.

5. Building along the wall or blocking off the middle section of the map is forbidden.

6. Building inside or around others’ base isn’t allowed, unless you’ve been given permission.

7. If you can’t walk to a base’s entrance, then you’re allowed to build a way to the entrance.

8. The owner of the base can ask you to leave it, unless you’re on the opposite team.

9. Moving/Removing props while others enter or already are inside of your base is prohibited.

10. While your base is taken over you aren’t allowed to rejoin, remove it or change team.

11. If a base doesn’t violate any rules, then admins may not move/remove its’ props.

 

Base related rules

1. A base must at least have one entrance and exit, this also applies whilst building.

2. Making trap-bases are allowed, but at least one entrance needs to be without any traps.

3. Surf ramps inside of bases must maximum be turned in a 75 degree angle.

4. Bases utilizing water needs to allow players to enter without them completely drowning.


Violation of the rules above will result in sanctions such as mute/gag/slay/kick/ban

If you believe you haven’t broken a rule, or an administrator have made a wrong verdict. Then you can create a helpdesk or join the “Afventer Support” channel on our discord server. Then an administrator will review and reevaluate the case.